Εργασιακό check-up - ANIMUS

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (ν. 3850/2010), ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Για επιχειρήσεις δε, που απασχολούν από πενήντα (50) εργαζομένους και άνω, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.).

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς που το εργασιακό τους περιβάλλον μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία και πιθανότητα εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών όπως: τεχνικά έργα, ναυπηγικές εργασίες, βιομηχανίες κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, Δήμους, Μεταφορές, χειρισμός μηχανημάτων έργου, βαρέων οχημάτων, εργασίες με κίνδυνο ανάφλεξης ή έκρηξης, εργασίες σε ύψος και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, τηλεπικοινωνίες, ξενοδοχειακές μονάδες, καθαρισμοί και αποκομιδή απορριμμάτων, εργασίες παροχής υγείας, μεταποιητική δραστηριότητα, μεταφορές, ναυτιλία, εργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης κλπ.

Τα οφέλη του εργοδότη από τις υπηρεσίες αυτές είναι:

 • η νομική θωράκιση
 • η μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων
 • η βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας, αύξηση παραγωγικότητας
 • μείωση των επαγγελματικών νοσημάτων και ατυχημάτων και αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων.
Εργασιακό check-up - ANIMUS

Προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας:

 • Διενέργεια Ιατρικών Εξετάσεων: Παθολογική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα,
 • ΩΡΛ εξέταση, ακουόγραμμα , ωτοσκόπηση,
 • Πνευμονολογικός έλεγχος, σπιρομέτρηση,
 • Οφθαλμολογική εξέταση, εξέταση όρασης (visiotest) σε χειριστές οθονών, οδηγούς κλπ., μέτρηση οπτικής οξύτητας και έκδοση σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για επιχειρήσεις με χειρισμό οθονών οπτικής απεικόνισης (Π.Δ. 398/1994)
 • ΠΛΗΡΕΙΣ Αιματολογικές Βιοχημικές και Μικροβιολογικές εξετάσεις στο σύγχρονο και πιστοποιημένο εργαστήριο μας .Οι αιμοληψίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο της επιχείρησης από έμπειρη ομάδα αιμοληπτών στον χρόνο που επιλέγεται ώστε να μειωθεί το κόστος μετακίνησης, η απώλεια παραγωγικότητας και η ταλαιπωρία των εργαζομένων.
 • Ειδικές μετρήσεις όπως μόλυβδου ή άλλων βαρέων μετάλλων στο αίμα και σε βιολογικά υγρά εργαζομένων με έκθεση σε αντίστοιχους βλαπτικούς παράγοντες.

Επιπλέον ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

 • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας για εργαζόμενους σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Προγράμματα ελέγχου εργαζομένων για χρήση αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών στο πλαίσιο της εργασίας
 • Προγράμματα ιατρικού ελέγχου της υγείας των εργαζομένων κατά την πρόσληψή τους καθώς και περιοδικού ιατρικού ελέγχου κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας.
 • Έχοντας την γνώση ότι οι εργαζόμενοι έχουν και άλλες διαγνωστικές ανάγκες πέραν του εργασιακού check up προσφέρει τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους το δικαίωμα να εξυπηρετηθούν από την Μονάδα μας με ειδική εκπτωτική πολιτική, ως ευχαριστία για την εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2411803300 ή στο 6909110099.